شرکت خدمات مسافرتی و هوائی پارس پالاد

EN

تور ها و پكيج ها
توربانکوک-پوکت 7 شب
توربانکوک-پوکت 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 15مرداد-8آبان| 6 31OCT-AUG
 • شروع قیمت : 2/899/000
 • پایان قیمت : 4/299/000
 • شماره پكيج :BKK.93-690/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توربانکوک-پوکت 7 شب و8 روز
توربانکوک-پوکت 7 شب و8 روز
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 30مرداد-8مهر| 21 30SEP-AUG
 • شروع قیمت : 3/199/000
 • پایان قیمت : 4/599/000
 • شماره پكيج :BKK.93-691/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورپوکت 7 شب
تورپوکت 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 15مرداد-8آبان| 6 31OCT-AUG
 • شروع قیمت : 2/799/000
 • پایان قیمت : 5/199/000
 • شماره پكيج :BKK.93-692/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورپوکت 7 شب و 8 روز
تورپوکت 7 شب و 8 روز
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 30مرداد-8مهر| 21 30SEP-AUG
 • شروع قیمت : 3/099/000
 • پایان قیمت : 5/499/000
 • شماره پكيج :BKK.93-693/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورپاتایا 7 شب و 8 روز
تورپاتایا 7 شب و 8 روز
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 15مرداد-8آبان| 6 31OCT-AUG
 • شروع قیمت : 2/359/000
 • پایان قیمت : 3/799/000
 • شماره پكيج :BKK.93-695/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورپاتایا 7 شب
تورپاتایا 7 شب
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 30مرداد-8مهر| 21 30SEP-AUG
 • شروع قیمت : 2/659/000
 • پایان قیمت : 4/099/000
 • شماره پكيج :BKK.93-696/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توربانکوک-پاتایا 7 شب
توربانکوک-پاتایا 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 15مرداد-8آبان| 6 31OCT-AUG
 • شروع قیمت : 2/799/000
 • پایان قیمت : 3/699/000
 • شماره پكيج :BKK.93-698/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توربانکوک-پاتایا ( 7 شب و 8 روز)
توربانکوک-پاتایا ( 7 شب و 8 روز)
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 30مرداد-8مهر| 21 30SEP-AUG
 • شروع قیمت : 2/599/000
 • پایان قیمت : 3/999/000
 • شماره پكيج :BKK.93-699/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توربانکوک- 7 شب
توربانکوک- 7 شب
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 30مرداد-8مهر| 21 30SEP-AUG
 • شروع قیمت : 2/599/000
 • پایان قیمت : 3/799/000
 • شماره پكيج :BKK.93-700/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توربانکوک- 7 شب و8 روز
توربانکوک- 7 شب و8 روز
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 15مرداد-9آبان| 6 31OCT-AUG
 • شروع قیمت : 2/299/000
 • پایان قیمت : 3/499/000
 • شماره پكيج :BKK.93-701/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیه - آنتالیا 6شب و7 روز
تور ترکیه - آنتالیا 6شب و7 روز
 • اير لاين :ATLASJET
 • تاريخ اعتبار تور : 18مرداد-28شهریور| 9 SEP19-AUG
 • شروع قیمت : 2/499/000
 • پایان قیمت : 7/699/000
 • شماره پكيج :ANK.93-702/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور گرجستان- تفلیس- باتومی
تور گرجستان- تفلیس- باتومی
 • اير لاين :فلای ویستا
 • تاريخ اعتبار تور : 16مرداد-8مهر|07AUG-30sep
 • شروع قیمت : 2/599/000
 • پایان قیمت : 4/999/000
 • شماره پكيج :TBS93.706/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورآنتالیا6 شب
تورآنتالیا6 شب
 • اير لاين :ATLASJET
 • تاريخ اعتبار تور : 4,5 SEP
 • شروع قیمت : 3/199/000
 • پایان قیمت : 6/499/000
 • شماره پكيج :AYT.93-807/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیه - استانبول 2 شب و 3 روز
تور ترکیه - استانبول 2 شب و 3 روز
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 10شهریور -29 شهریور|1sep-20sep
 • شروع قیمت : 1/290/000
 • پایان قیمت : 2/390/000
 • شماره پكيج :IST.93-707/4
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیبی وارناواستانبول
تور ترکیبی وارناواستانبول
 • اير لاين :MAHAN AIR,TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 27 شهریور
 • شروع قیمت : 2/890/000
 • پایان قیمت : 2/890/000
 • شماره پكيج :VAR.93-801/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور بلغارستان وارنا+صوفیا
تور بلغارستان وارنا+صوفیا
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 18و شهریورماه
 • شروع قیمت : 2/900/000
 • پایان قیمت : 3/900/000
 • شماره پكيج :VAR.93-806/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ)یکشنبه ها
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ)یکشنبه ها
 • اير لاين :AIRFOLOT
 • تاريخ اعتبار تور : 1JUN-30SEP
 • شروع قیمت : 4/999/000
 • پایان قیمت : 4/999/000
 • شماره پكيج :MOW.93-913/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور روسیه-9 روزه(مسکو+سنت پترزبورگ)
تور روسیه-9 روزه(مسکو+سنت پترزبورگ)
 • اير لاين :AIRFOLOT
 • تاريخ اعتبار تور : 4JUN-30SEP
 • شروع قیمت : 5/499/000
 • پایان قیمت : 5/499/000
 • شماره پكيج :MOW.93-809/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور روسیه-8شب(مسکو+سنت پترزبورگ)
تور روسیه-8شب(مسکو+سنت پترزبورگ)
 • اير لاين :AIRFOLOT
 • تاريخ اعتبار تور : 30MAY-30SEP
 • شروع قیمت : 5/499/000
 • پایان قیمت : 5/499/000
 • شماره پكيج :MOW.93-914/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ
 • اير لاين :AIRFOLOT
 • تاريخ اعتبار تور : 29MAY-30SEP
 • شروع قیمت : 4/999/000
 • پایان قیمت : 4/999/000
 • شماره پكيج :MOW.93-915/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ
 • اير لاين :AIRFOLOT
 • تاريخ اعتبار تور : 29MAY-30SEP
 • شروع قیمت : 4/999/000
 • پایان قیمت : 4/999/000
 • شماره پكيج :MOW.93-916/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
هندوستان(3شب دهلی-2شب آگرا-2شب جیپور)
هندوستان(3شب دهلی-2شب آگرا-2شب جیپور)
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 الی 93/07/08
 • شروع قیمت : 
 • پایان قیمت : 
 • شماره پكيج :DEL.93-523
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور 7 روزه کوش آداسی
تور 7 روزه کوش آداسی
 • اير لاين :TURKISH
 • تاريخ اعتبار تور : 29مرداد-8 مهر|20AUG - 30SEP
 • شروع قیمت : 2/399/000
 • پایان قیمت : 4/999/000
 • شماره پكيج :IZM.93/597/6
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورمالزی 7 شب
تورمالزی 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR-IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 10شهریور -8آبان|30OCT-1sep
 • شروع قیمت : 1/999/000
 • پایان قیمت : 3/699/000
 • شماره پكيج :KUL-93.808
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور آفریقای جنوبی - 10 روزه
تور آفریقای جنوبی - 10 روزه
 • اير لاين :QATAR
 • تاريخ اعتبار تور : 18AUG - 11SEP
 • شروع قیمت : 9/990/000
 • پایان قیمت : 9/990/000
 • شماره پكيج :GNB.93-617/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیه -آنکارا 3روزه
تور ترکیه -آنکارا 3روزه
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 27مرداد-8آبان|18AUG-30OCT
 • شروع قیمت : 899/000
 • پایان قیمت : 1/499/000
 • شماره پكيج :ANK.93-709/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورمالزی،سنگاپور
تورمالزی،سنگاپور
 • اير لاين :IRAN AIR-MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 24مرداد-مهر8| 15 SEP30-AUG
 • شروع قیمت : 1/999/000
 • پایان قیمت : 4/699/000
 • شماره پكيج :KUL-93.674
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورشمال کندلوس
تورشمال کندلوس
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 349/000
 • پایان قیمت : 479/000
 • شماره پكيج :-
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورمالزی 7 شب
تورمالزی 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR-IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 24مرداد-مهر8| 15 SEP30-AUG
 • شروع قیمت : 1/999/000
 • پایان قیمت : 4/699/000
 • شماره پكيج :KUL-93.678
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورمالزی پنانگ 7 شب
تورمالزی پنانگ 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR-IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 24مرداد-8مهر|15AUG-30SEP
 • شروع قیمت : 2/399/000
 • پایان قیمت : 3/199/000
 • شماره پكيج :KUL-93.680
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توردبی-3 شب و 4 روز
توردبی-3 شب و 4 روز
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 3شهریور-8مهر| 25 30SEP-AUG
 • شروع قیمت : 1/149/000
 • پایان قیمت : 1/899/000
 • شماره پكيج :DXB.93-703/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور گرجستان- تفلیس 4 روز
تور گرجستان- تفلیس 4 روز
 • اير لاين :فلای ویستا
 • تاريخ اعتبار تور : 16مرداد-8مهر|07AUG-30sep
 • شروع قیمت : 1/799/000
 • پایان قیمت : 2/999/000
 • شماره پكيج :TBS93.687/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توردبی-3 شب و 4 روز
توردبی-3 شب و 4 روز
 • اير لاين :فلای دبی
 • تاريخ اعتبار تور : 20مرداد-مهر8|11AUG-30SEP
 • شروع قیمت : 1/149/000
 • پایان قیمت : 1/899/000
 • شماره پكيج :DXB.93-688/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور اصفهان
تور اصفهان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 500000
 • پایان قیمت : 700000
 • شماره پكيج :IR.93-900/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
اکو تور گیلان-آستارا
اکو تور گیلان-آستارا
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 450/000
 • پایان قیمت : 600/000
 • شماره پكيج :IR.93-901/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور تبریز
تور تبریز
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 700/000
 • پایان قیمت : 700/000
 • شماره پكيج :IR.93-902/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور رامسر - لاهیجان
تور رامسر - لاهیجان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 350/000
 • پایان قیمت : 480/000
 • شماره پكيج :IR.93-903/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور سرعین-اردبیل
تور سرعین-اردبیل
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 600/000
 • پایان قیمت : 600/000
 • شماره پكيج :IR.93-904/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور همدان
تور همدان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 330/000
 • پایان قیمت : 500/000
 • شماره پكيج :IR.93-905/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور شیراز
تور شیراز
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 900/000
 • پایان قیمت : 1/100/000
 • شماره پكيج :IR.93-906/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کردستان - مریوان
تور کردستان - مریوان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 750/000
 • پایان قیمت : 750/000
 • شماره پكيج :IR.93-908/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور شهرکرد
تور شهرکرد
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 450/000
 • پایان قیمت : 550/000
 • شماره پكيج :IR.93-907/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کرمانشاه
تور کرمانشاه
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 700/000
 • پایان قیمت : 700/000
 • شماره پكيج :IR.93-909/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کلبه های جنگلی بام رامسر
تور کلبه های جنگلی بام رامسر
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 499/000
 • پایان قیمت : 649/000
 • شماره پكيج :IR.93-910/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور گلستان - جنگل ناهار خوران
تور گلستان - جنگل ناهار خوران
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 329/000
 • پایان قیمت : 429/000
 • شماره پكيج :IR.93-911/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کندوان
تور کندوان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 950/000
 • پایان قیمت : 1/200/000
 • شماره پكيج :IR.93-912/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور بلغارستان وارنا
تور بلغارستان وارنا
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : از 11 شهریور تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 1/995/000
 • پایان قیمت : 4/800/000
 • شماره پكيج :VAR.93-705/3
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور لارناکا,آیاناپا,لیماسول
تور لارناکا,آیاناپا,لیماسول
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 29مردادماه,25شهریور
 • شروع قیمت : 1/790/000
 • پایان قیمت : 5/460/000
 • شماره پكيج :CYP.93-662/5
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیبی لارناکا،آیاناپا،لیماسول
تور ترکیبی لارناکا،آیاناپا،لیماسول
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 29مردادماه,25شهریور
 • شروع قیمت : 2/800/000
 • پایان قیمت : 5/330/000
 • شماره پكيج :CYP.93-663/5
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور استانبول - 2 شب 3 روز
تور استانبول - 2 شب 3 روز
 • اير لاين :TURKISH-MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 25AUG - 30SEP
 • شروع قیمت : 1/599/000
 • پایان قیمت : 2/899/000
 • شماره پكيج :IST.93-585/6
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور چین ( 7 شب پکن )
تور چین ( 7 شب پکن )
 • اير لاين :IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 93/04/18الی 93/07/08
 • شروع قیمت : 3/999/000
 • پایان قیمت : 3/999/000
 • شماره پكيج :PEK.93-522/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
چین (4 شب پکن-3 شب شانگهای)
چین (4 شب پکن-3 شب شانگهای)
 • اير لاين :IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 93/4/18 الی 93/7/8
 • شروع قیمت : 4,999,000
 • پایان قیمت : 4,999,000
 • شماره پكيج :PEK.93-522/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید